ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОЦІНКУ ЗАХОДІВ БЕЗПЕРЕРВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ НА ОЗНАКИ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ ТА ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПІВ

ПРАКТИЧНОЇ МЕДИЧНОЇ/ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ/РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ,

ЗАСНОВАНОЇ НА ДОКАЗАХ

Затверджено

Наказом Президента ГО "Асоціація Ран, Хірургії, Загоєння"

№ 6-1/3/24 БПР від 06.03.2024 р.

Дата введення: 06 березня 2024 року

1.         Загальні положення

Відповідно  до  статті 42  закону  України «Про  освіту»,  академічна доброчесність - це Академічна доброчесність - це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього  процесу  під час навчання,  викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

Це Положення визначає основні принципи оцінювання заходів безперервного професійного розвитку (Заходів БПР) працівників сфери охорони здоров’я, що проводить ГО "Асоціація Ран, Хірургії, Загоєння", за ознаками академічної доброчесності та дотримання принципів практичної медичної/фармацевтичної/реабілітаційної діяльності, заснованої на доказах.

Обов’язки реалізації політики недопущення порушення академічної доброчесності та дотримання принципів практичної медичної/фармацевтичної/реабілітаційної діяльності, заснованої на доказах, під час проведення Заходів БПР, а також недопущення спотворення цих принципів шляхом залучення і використання коштів фізичних  (юридичних) осіб для реклами лікарських засобів, медичних виробів або медичних послуг в ГО покладається на призначену з-поміж членів ГО "Асоціація Ран,  Хірургії,  Загоєння" особу  (далі - Уповноважений).  Уповноважений аналізує зауваження, які виникають під час проведення Заходів БПР та формує пропозиції для Президента щодо уточнення чи введення нових процедур при організації Заходів БПР, з метою уникнення чи зменшення зауважень в подальшому.

Під час проведення Заходу БПР Організаційний комітет: забезпечує здійснення контролю за дотриманням засад принципів практичної медичної/фармацевтичної/реабілітаційної діяльності, заснованої на доказах, під час освітнього процесу; запобігає порушенню академічної доброчесності шляхом використання реклами торгових  назв лікарських  засобів та медичних  виробів у  тексті матеріалів Заходів БПР, бере участь у створенні форми оцінювання набутих знань та практичних навичок за підсумками відповідного Заходу БПР.

2.  Політика  запобігання фактів порушення академічної доброчесності та  принципів практичної медичної/фармацевтичної/реабілітаційної діяльності,  заснованої на  доказах,  на Заходах БПР, які організовує ГО "Асоціація Ран, Хірургії, Загоєння"

Виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності, а також дотримання учасниками Заходу  принципів практичної медичної/фармацевтичної/реабілітаційної діяльності, заснованої на доказах, є обов’язками членів Організаційного комітету Заходу БПР, самостійно або - у випадку проведення Заходу БПР у форматі тренінг чи майстер-клас - за участі тренера/викладача, який його проводить (надалі - Комісія). Комісія робить висновки на основі розгляду письмових підписаних (не анонімних) заяв учасників Заходу БПР про можливі порушення (за наявності таких), вчасно поданих до Комісії в обумовлений Положенням термін, на підставі опитування учасників і доповідачів Заходу БПР, а також власного аналізу освітніх матеріалів Заходу БПР.

Діяльність членів Комісії не має бути пов'язаною із виробництвом, оптовою та роздрібною торгівлею чи імпортом лікарських засобів та медичних виробів.

За 10  (десять) робочих  днів до  реєстрації заходу  розробники матеріалів для Заходу  БПР передають Комісії для оцінки всі навчальні матеріали Заходу  БПР на ознаки доброчесності та дотримання принципів доказової медицини.

Протягом 5  робочих  днів Комісія оцінює всі навчальні матеріали Заходу  БПР на ознаки доброчесності та дотримання принципів практичної медичної/фармацевтичної/реабілітаційної діяльності, заснованої на доказах. Комісія забезпечує: контроль за актуальністю та відповідністю матеріалу темі навчання; відсутність реклами торгових назв лікарських засобів га медичних виробів у тексті навчальних матеріалів Заходу БПР; відповідність змісту навчальних матеріалів темі заходу та наявність наукового обґрунтування викладених засад, із зазначенням у відповідних випадках рівня доказовості та наведенням належних посилань.

В підсумку оцінки матеріалів Заходу БПР Комісія формує для Уповноваженого висновок, в якому зазначає відповідність змісту матеріалів Заходу БПР вимогам академічної доброчесності, та дотримання принципів доказової медицини, а також зазначає обґрунтовані зауваження, які потрібно усунути до реєстрації заходу БПР.

В разі можливого конфлікту інтересів у членів Комісії або доповідачів, зміст потенційної зони конфлікту має бути викладений членам Оргкомітету, який ухвалює рішення про спосіб запобігання конфлікту.

За необхідності змінити формат підготованого  учасником Заходу  БПР матеріалу  лекції, доповіді з метою переконливого дотримання принципів доказової медицини, члени Оргкомітету визначають необхідні зміни, які слід впровадити для приведення матеріалу до такої форми та змісту, яка або  виключатиме сумніви в доведеності викладених  тверджень,  або  чітко  підкреслить позиціонування матеріалу як частини наукової/практичної проблеми, та необхідність подальшого її вивчення.

3. Порядок виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності під час проведення Заходу  БПР,  прийняття рішення про  відповідальність за  встановленим фактом.

Прийом заяв від членів Комісії або інших учасників Заходу БПР про можливе порушення академічної доброчесності Комісією закінчується протягом 5 робочих днів після закінчення Заходу, але не пізніше, ніж 5 робочих днів до моменту визначеної регламентом ДО «Центр тестування» дати надання звіту про проведений захід та видавання сертифікатів. У заяві заявник має вказати свої особисті дані (П.І.Б., контактні дані: адреса, телефон, місце роботи (навчання), посада, підрозділ, особистий підпис), а також зміст вірогідного порушення. Анонімні заяви не розглядаються.

Після розгляду заяви про можливе порушення академічної доброчесності, Комісія ухвалює рішення про встановлення або відсутність факту порушення академічної доброчесності. Рішення про встановлення  факту  порушення  академічної  доброчесності  ухвалюється  при  голосуванні  за  таке рішення 2/3 голосів від складу Комісії.

Якщо  рішення про  порушення академічної доброчесності,  за результатами голосування Комісії прийняте, Голова (Співголови) та Секретар Оргкомітету пропонують формулювання для підсумкового рішення Комісії за цим фактом, яке вважається прийнятим, якщо за нього проголосує проста більшість від складу Комісії.

За рішенням Комісії,  щодо  особи порушника академічної доброчесності може бути запропоновано: попередження з усуненням недоліків,  суворе попередження,  зняття балів безперервного професійного розвитку відповідного заходу, заборона участі в заходах ГО "Асоціація Ран, Хірургії, Загоєння" на певний термін чи безстроково, або інші дії за рішенням Комісії.

Якщо  порушення академічної доброчесності,  за результатами голосування Комісії,  не встановлено,  але Уповноважений вважає розглянутий випадок контроверсійним,  Голова (Співголови) та Секретар  Оргкомітету  визначають довільну  форму  застереження особі у підсумковому рішенні Комісії.

За рішенням Комісії, можлива публікація рішення чи застереження, у зв’язку з особою чи знеособлено  (знеособлення є обов’язковим,  якщо  рішення про  порушення академічної доброчесності, за результатами голосування Комісії, не встановлено) на сайті ГО "Асоціація Ран, Хірургії, Загоєння" та, можливо, на інтернет-сайті/сторінці Заходу БПР.

За рішенням Комісії, відповідь заявнику надається письмово та/або публікується на сайті ГО "Асоціація Ран, Хірургії, Загоєння". Форма публікації обирається Комісією.

За наявності чи відсутності заяв про  порушення академічної доброчесності,  члени Оргкомітету  Заходу  БПР формують підсумковий висновок про: наявність/відсутність порушень засад академічної доброчесності під час Заходу БПР, вжиті заходи та ефективність виправлення порушень, можливі рекомендації щодо зміни наявних процедур для запобігання таких порушень в подальшому - та надають його Уповноваженому не пізніше, ніж п’ять робочих днів до моменту визначеної регламентом ДО «Центр  тестування»  дати надання звіту  про  проведений захід та видавання сертифікатів.

4.  Порядок виявлення та  встановлення фактів недотримання принципів принципів практичної медичної/фармацевтичної/реабілітаційної діяльності, заснованої на доказах, під час проведення Заходу БПР, прийняття рішення про відповідальність за встановленим фактом.

Виявлення та встановлення фактів недотримання принципів практичної медичної/фармацевтичної/реабілітаційної діяльності, заснованої на доказах, здійснюється членами Комісії перед початком Заходу БПР (п.2 Положення), або під час його проведення.

Якщо матеріал не був наданий учасником Заходу БПР до Комісії заздалегідь, або викладення матеріалу  відбувається в форматі дуеЬ оп-ііпе,  дотримання принципів практичної медичної/фармацевтичної/реабілітаційної діяльності,  заснованої на доказах,  відстежується модераторами засідання,  які повинні висловити свою оцінку  можливому  недотриманню таких принципів в своєму коментарі після доповіді, а в разі суперечливості тверджень - обговорити під час дискусії.

Наприклад,  модератор  має наголосити на недостатності спостережень,  порівнянні неоднозначних  чи неоднорідних  даних,  відсутності достовірності різниці,  контроверсійності тверджень,  початку  вивчення нової проблеми,  з нового  погляду  тощо.  Вказані уточнення не є недотриманням принципів практичної медичної/фармацевтичної/реабілітаційної діяльності, заснованої на доказах - а навпаки, допомагає правильно формулювати рівень доказовості наведених даних чи спостережень, та вказує шляхи для посилення достовірності тверджень.

За можливості, модератори призначаються з числа членів Комісії. Зауваження, висловлені модератором,       які       стосуються       можливого недотримання принципів практичної медичної/фармацевтичної/реабілітаційної    діяльності,    заснованої    на    доказах,    члени    Комісії приймають для опрацювання після Заходу.

Якщо  членами Комісії виноситься рішення,  що  недотримання принципів практичної медичної/фармацевтичної/реабілітаційної діяльності,  заснованої на доказах,  є системним порушенням для доповідача, Комісія ухвалює рішення про відповідальність такої особи згідно цього Положення.

Оцінка можливих  випадків не дотримання принципів практичної медичної/фармацевтичної/реабілітаційної діяльності, заснованої на доказах, здійснюється членами Комісії шляхами самостійного аналізу, анкетування учасників Заходу БПР, або на підставі письмової підписаної заяви учасника Заходу БПР, поданої до Оргкомітету. У своїй заяві заявник має вказати свої особисті дані (П.І.Б., контактні дані: адреса, телефон, місце роботи (навчання), посада, підрозділ, особистий підпис), а також зміст вірогідного порушення. Анонімні заяви не розглядаються.

Прийом заяв від членів Комісії або інших учасників Заходу БПР про можливі порушення принципів практичної медичної/фармацевтичної/реабілітаційної діяльності, заснованої на доказах, Комісією закінчується протягом 5  робочих  днів після закінчення Заходу, але не пізніше, ніж 5 робочих днів до моменту визначеної регламентом ДО «Центр тестування» дати надання звіту про проведений захід та видавання сертифікатів.

Якщо  рішення про  принципів практичної медичної/фармацевтичної/реабілітаційної діяльності,  заснованої на доказах,  за результатами голосування Комісії,  прийняте - Голова (Співголови) та Секретар Оргкомітету пропонують формулювання для підсумкового рішення Комісії за цим фактом, яке вважається прийнятим, якщо за нього проголосує проста більшість від складу Комісії.

За рішенням Комісії,  щодо  особи порушника принципів практичної медичної/фармацевтичної/реабілітаційної діяльності,  заснованої на доказах,  може бути запропоновано: попередження з усуненням недоліків,  суворе попередження,  зняття балів безперервного професійного розвитку відповідного заходу, заборона участі в заходах ГО "Асоціація Ран, Хірургії, Загоєння" на певний термін чи безстроково, або інші дії за рішенням Комісії.

Якщо порушення принципів практичної медичної/фармацевтичної/реабілітаційної діяльності, заснованої на доказах, за результатами голосування Комісії не встановлено, але Уповноважений вважає розглянутий випадок контроверсійним - Голова (Співголови) та Секретар  Оргкомітету визначають довільну форму застереження особі у підсумковому рішенні Комісії.

За рішенням Комісії, можлива публікація рішення чи застереження, у зв’язку з особою чи знеособлено  (знеособлення є обов’язковим,  якщо  рішення про  порушення принципів доказової медицини,  за результатами голосування Комісії,  не встановлено) на сайті ГО "Асоціація Ран, Хірургії, Загоєння" та, можливо, на інтернет-сайті/сторінці Заходу БПР.

За рішенням Комісії, відповідь заявнику надається письмово та/або публікується на сайті ГО "Асоціація Ран, Хірургії, Загоєння". Форма публікації обирається Комісією.

За наявності чи відсутності заяв про  порушення принципів практичної медичної/фармацевтичної/реабілітаційної діяльності,  заснованої на доказах,  члени Оргкомітету Заходу  БПР формують підсумковий висновок про: наявність/відсутність порушень принципів практичної медичної/фармацевтичної/реабілітаційної діяльності,  заснованої на доказах,  під час Заходу БПР, в разі їх наявності - їх значимість, вжиті заходи та ефективність виправлення порушень, можливі рекомендації щодо зміни наявних процедур для запобігання таких порушень в подальшому. Висновок надають Уповноваженому  не пізніше,  ніж п’ять робочих  днів до  моменту  визначеної регламентом ДО «Центр  тестування»  дати надання звіту  про  проведений захід та видавання сертифікатів.

5.  Оскарження рішень про  встановлення порушень академічної доброчесності та дотримання принципів практичної медичної/фармацевтичної/реабілітаційної діяльності, заснованої на  доказах,  і притягнення до  академічної відповідальності учасників освітніх заходів БПР.

Особа, стосовно якої порушено питання про порушення нею академічної доброчесності та дотримання принципів практичної медичної/фармацевтичної/реабілітаційної діяльності, заснованої на доказах, має право: знати про розгляд Комісією питання про встановлення факту порушення, з можливим притягненням до академічної відповідальності; ознайомитися з матеріалами перевірки щодо встановлення факту порушення, подати до них зауваження; особисто або через представника надавати усні та письмові пояснення або відмовитися від надання будь-яких пояснень; оскаржити рішення Комісії про притягнення до академічної відповідальності до суду. При оскарженні рішення Комісії до  суду,  Комісія має право  на опублікування акту  та змісту  оскарження,  та особи оскаржувана.

Президент ГО «Асоціація Ран, Хірургії, Загоєння»              С. Є. Подпрятов             06 березня 2024 року

ПОСИЛАННЯ НА ДОКУМЕНТ ПОЛОЖЕННЯ