Положення про запобігання конфлікту інтересів під час проведення заходів безперервного професійного розвитку та недопущення залучення і використання коштів фізичних (юридичних) осіб для реклами лікарських засобів, медичних виробів або медичних послуг

Затверджено

Наказом Президента ГО "Асоціація Ран, Хірургії, Загоєння"

№ 3/12/21 БПР від 29.12.2021 р.

Дата введення: 04 січня 2022 року

1. Преамбула

Розробка даного Положення зумовлена прагненням ГО "Асоціація Ран, Хірургії, Загоєння" дотримуватись вимог антикорупційного законодавства, конфлікту інтересів та найвищих професійних стандартів.

2. Загальні положення

Цим документом визначається політика ГО "Асоціація Ран, Хірургії, Загоєння" (далі – Організація) щодо запобігання і протидії корупції (далі – Політика). Політика містить комплекс правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції, конфлікту інтересів та недопущення залучення і використання коштів фізичних (юридичних) осіб для недобросовісної реклами лікарських засобів, медичних виробів або медичних послуг у діяльності Організації, які є обов’язковими для виконання усіма членами Організації.

Засобом реалізації Політики є призначення з-поміж членів Організації особи, відповідальної за реалізацію Політики (далі – Уповноважений).

Політика переглядається на постійній основі з метою забезпечення дотримання вимог діючого законодавства та стандартів діяльності Організації.

Зміст Політики може бути переглянутий за результатами:

1) звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Організації;

2) здійснення Уповноваженим поточного нагляду за дотриманням Політики, реагування на її порушення або загрозу порушення, а також оцінки результатів здійснення передбачених Політикою заходів;

3) щорічного аналізу практики виконання Уповноваженим своїх посадових обов’язків;

4) проведення Уповноваженим анкетування, обговорення та консультацій із працівниками Організації, а також з партнерами Організації щодо удосконалення Політики.

Ініціатором внесення змін до Політики може бути Уповноважений, а також члени Організації. Пропозиції щодо внесення змін подаються Уповноваженому, який їх вивчає та систематизує.

3. Сфера застосування

Ця Політика розповсюджується на всіх членів Організації, її керівників і засновників (учасників), а також застосовується у правовідносинах із партнерами, органами державної влади, органами місцевого самоврядування.

4. Ключові поняття

Ключові поняття цього Положення визначаються Законом України «Про запобігання корупції».

  • Ділова етика

Ділова етика охоплює сукупність керівних принципів та правил, яких Організація дотримується під час ведення своєї діяльності.

  • Неправомірна вигода

Неправомірною вигодою є грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав;

  • Корупція

Корупцією є використання посадовою особою наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди посадовій особі, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей.

  • Правопорушення, пов’язані з корупцією

Такими порушеннями є діяння, що не містять прямих ознак корупції, але порушують вимоги, заборони та обмеження, встановлені Законом України "Про запобігання корупції", та за які законодавством встановлено кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність.

  • Посадова особа

Посадовими особами є: (1) особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування у відповідності до положень статті 3 Закону України "Про запобігання корупції", в т.ч. працівники органів державної влади та місцевого самоврядування (народні депутати та депутати місцевих рад, судді, прокурори, посадові та службові особи правоохоронних органів, будь-які державні службовці тощо); (2) посадові особи державних та комунальних підприємств, установ та організацій; (3) аудитори, нотаріуси, незалежні посередники; (4) посадові особи іноземних держав; (5) посадові особи міжнародних організацій, іноземні судді; (6) службові особи приватних компаній; (7) інші особи, які за своїм статусом прирівняні до зазначених вище категорій згідно з положеннями Закону України "Про запобігання корупції".

  • Близькі особи

До кола близьких осіб (відповідно до Закону України "Про запобігання корупції") входять особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки із суб'єктом (крім осіб, взаємні права та обов'язки яких із суб'єктом не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також - незалежно від зазначених умов - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням згаданого суб'єкта.

  • Викривач

Викривачем вважається працівник, який повідомив про ознаки порушення вимог Політики, виявлення ознак корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення.

Терміни, які не визначені у цій Політиці, мають значення, надане їм згідно з положеннями чинного законодавства України.

5. Керівні принципи

5.1. Нетерпимість до проявів корупції

Організація суворо дотримується законодавства України, положень Політики, та не допускатиме поступок у разі вчинення корупції та пов'язаних з ними правопорушень суб’єктами, на які поширює свою дію ця Політика. Організація вважає недотримання вимог цієї Політики істотним порушенням, що може потягнути за собою накладення дисциплінарних стягнень чи припинення ділових стосунків.

5.2. Неправомірна вигода та недопущення залучення і використання коштів фізичних (юридичних) осіб для реклами лікарських засобів, медичних виробів або медичних послуг

Організація не задіяна у жодних корупційних діяннях, прямо чи опосередковано не надає та не отримує неправомірної вигоди, в тому числі неправомірних компенсаційних платежів. Організація забороняє своїм членам бути задіяними у корупційних діяннях, наданні чи отриманні неправомірної вигоди, в тому числі неправомірних компенсаційних платежів від посадових осіб чи приватних осіб.

Організація не здійснює залучення і використання коштів фізичних (юридичних) осіб для реклами лікарських засобів, медичних виробів або медичних послуг під виглядом освітніх послуг. Ознаками такої недобросовісної реклами є: демонстрація лікарських засобів, медичних виробів або медичних послуг впродовж освітньої доповіді на повний екран, при цьому без зазначення про рекламний зміст такої демонстрації, або без роз’яснюючого зміст підпису чи звукового роз’яснення про зв’язок демонстрації з контекстом освітньої доповіді, відсутність узагальнюючих наукових (цифрових) висновків в підсумку доповіді, та інші порушення вимог законодавства щодо реклами засобів медичного призначення.

Діяльність, пов’язана з просуванням та продажем продукції (зокрема, укладення договорів з постачальниками та іншими контрагентами, участь у публічних закупівлях) характеризується високим ступенем ризику виникнення корупційних діянь. Також зонами з високим ступенем виникнення корупційних ризиків є адміністративні процедури з отримання різного роду дозволів та ліцензій, сплати податків та митних платежів.

Типовим прикладом непрямого надання неправомірної вигоди є придбання послуг посередника, яке сприяє укладенню договорів на публічну закупівлю товарів чи послуг, коли посереднику з договірної вартості сплачується комісія за його послуги, при цьому частина якої незаконно передається посадовій особі. Подібна практика не застосовується Організацією у жодній формі.

Кожен працівник Організації, який взаємодіє із зовнішніми консультантами, посередниками чи постачальниками послуг, повинен забезпечувати доведення Політики до відома таких осіб перед вступом у правовідносини, та, за необхідності, протягом їх існування. Доведення Політики до відома контрагентів підтверджується шляхом включення відповідного положення до договору з контрагентом.

5.3. Стимулюючі платежі

Організація та її працівники не будуть здійснювати корупційних стимулюючих платежів, навіть якщо такі платежі є місцевою практикою. Якщо працівнику Організації буде висунена вимога у сплаті корупційного стимулюючого платежу, чи виникнуть підстави вважати, що такий платіж є необхідним, такий працівник повинен негайно доповісти про цю обставину своєму безпосередньому керівнику та/або Уповноваженому.

5.4. Посадові особи

Корупція та правопорушення, пов'язані з корупцією, вчинені щодо посадової особи, згідно з Законом України "Про запобігання корупції", є серйозним злочином та правопорушенням, які можуть призвести до ув’язнення винних осіб, значних штрафних санкцій щодо винних осіб чи Організації, а також спричинити велику шкоду репутації Організації.

Ця Політика визначає детальні правила та обмеження щодо дарування подарунків та гостинності посадовим особам. Працівник повинен отримати попередній дозвіл Організації на дарування подарунків чи інших цінностей посадовій особі.

5.5. Подарунки, гостинність та відшкодування витрат

Працівникам Організації забороняється обіцяти, пропонувати, надавати чи одержувати від третіх осіб грошові кошти, подарунки, прояви гостинності, винагороди, переваги, пільги та інші цінності, які мають ознаки корупційної неправомірної вигоди, та можуть вплинути на незалежність посадової особи у прийнятті рішень чи призвести до неналежного виконання посадових обов’язків.

Працівники Організації можуть пропонувати чи приймати подарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність. При визначенні того, чи відповідає пропонований подарунок загальновизнаним уявленням про гостинність, працівники повинні враховувати вартість подарунку чи іншого блага та те, як часто такий подарунок/цінність пропонується та за яких обставин. У будь-якому випадку працівники повинні переконатися у тому, що подарунок чи благо:

- пропонується як вираз доброї волі та не в очікуванні зворотної послуги (подарунок, метою якого є отримання зворотної послуги, може бути розцінений як надання/отримання неправомірної вигоди);

- відповідає загальновизнаним уявленням про гостинність (наприклад, подарунки у вигляді сувенірної продукції, букети квітів, зокрема, з нагоди дня народження, ювілею або загальновизнаного свята (Новий рік, Міжнародний жіночий день, День захисників і захисниць України тощо), пригощення їжею та напоями, відшкодування транспортних витрат за умови, що ці подарунки і блага не впливатимуть на прийняття посадовою особою, яка їх приймає, неупереджених посадових рішень,і не створюватимуть враження, що це може впливати на їхні рішення);

- надається відкрито та прозоро і не призведе до негативних репутаційних наслідків для Організації у разі публічного оголошення;

- відповідає положенням законодавства України та внутрішнім правилам прийняття подарунків особи, яка їх приймає;

- забезпечений попереднім дозволом відповідальної особи у встановлених цією Політикою випадках. У разі виникнення сумнівів щодо необхідності процедури отримання дозволу працівник повинен звернутися за роз’ясненням до свого безпосереднього керівника;

- у разі надання посадовій особі, яка є державним службовцем чи прирівняною до нього за статусом особою, коштує не більше розміру одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на день прийняття подарунка чи блага, одноразово. Сукупна вартість таких подарунків чи благ, що надаються одній особі протягом одного року не повинна перевищувати двох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатної особи на 1 січня того року, в якому прийнято подарунки.

Нижче вказані максимальні вартісні показники , проявів гостинності, які можуть надаватися особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або особам, прирівняним до них. Ці показники повинні переглядатися та оновлюватися на регулярній основі з метою дотримання вимог законодавства.

Максимальна вартість одноразового прояву гостинності, наданого певній особі, уповноваженій на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або прирівняній до неї особі не більш 1684 грн.

Максимальна сукупна вартість прояву гостинності, наданого певній особі, уповноваженій на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або прирівняній до неї особі, протягом одного року не більш 3200 грн.

Працівник повинен отримати попередній дозвіл від свого безпосереднього керівника на пропонування чи отримання в зв’язку зі своєю службовою діяльністю подарунку чи блага, якщо його вартість перевищує одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Попередній дозвіл на пропонування подарунку чи блага посадовій особі, яка є державним службовцем чи прирівняною за статусом особою, повинен бути отриманий незалежно від вартості такого подарунку чи блага.

Всі дозволи мають бути надані у письмовій формі, а записи про надані чи отримані подарунки та блага, в тому числі інформація щодо отримувача та особи, що надає, дати надання/отримання подарунку чи блага повинні бути внесені у спеціальний реєстр подарунків та благ.

Якщо отримання попереднього дозволу перед прийняттям подарунку чи прояву гостинності є ускладненим чи неможливим, працівник повинен відзвітувати про прийняття та отримати погодження свого безпосереднього керівника відразу після прийняття подарунку чи прояву гостинності.

Передбачене цим підрозділом обмеження щодо вартості подарунків не поширюється на подарунки, які:

- даруються близькими особами;

- одержуються як загальнодоступні знижки на товари, послуги, загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси.

5.6. Конфлікт інтересів

Працівники Організації повинні уникати ситуацій чи угод, за яких їх приватні інтереси будуть суперечити чи можуть бути розцінені як такі, що суперечать службовим обов’язкам працівника чи інтересам Організації.

Прикладами конфлікту інтересів можуть бути: суперечність між приватним інтересом особи та її інтересом, пов’язаним із проведенням заходів безперервного професійного розвитку, що впливає на об’єктивність організації та змісту таких заходів; використання інформації, отриманої у ході виконання службових обов’язків з метою отримання особистої вигоди, на шкоду Організації; передання інформації щодо контрагентів Організації третім особам, які не уповноважені на отримання такої інформації; найм в особисте підпорядкування чи корупційне сприяння просуванню близьких осіб та друзів; сприяння встановленню ділових стосунків з контрагентами, у яких працівник компанії займає посаду в керівних органах чи володіє часткою у статутному капіталі.

Конфлікт інтересів виникає тоді, коли працівник Організації має окремий від мети, завдань та місії Організації приватний інтерес у процесах, які відбуваються в Організації. Приватний інтерес може бути прямим і непрямим, та стосуватися не лише особи, яка безпосередньо отримує особисту вигоду, але і її близьких осіб та друзів. У разі виникнення потенційного конфлікту інтересів, інтереси Організації повинні мати пріоритет.

У разі зайняття посади у керівних органах контрагента чи володіння часткою у статутному капіталі контрагента працівник повинен негайно повідомити про це свого безпосереднього керівника у письмовій формі.

Працівники Організації зобов’язані не пізніше наступного робочого дня з дати, коли дізналися про наявність у них конфлікту інтересів, письмово повідомляти про це свого безпосереднього керівника, не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів, і вжити заходів щодо врегулювання реального або потенційного конфлікту інтересів.

Повідомлення про реальний/потенційний конфлікт інтересів особи, пов’язаної із здійсненням безперервного професійного розвитку або іншою діяльністю Організації, може бути написано за довільним шаблоном.

У разі виникнення конфлікту інтересів у керівника Організації він письмово повідомляє про це Уповноваженого та засновників Організації.

У разі виникнення конфлікту інтересів в Уповноваженого, він письмово повідомляє про це керівника Організації.

Вказані вище ситуації не будуть вважатися порушенням цієї Політики у випадку належного інформування працівником про конфлікт інтересів та отримання дозволу на здійснення відповідних дій від Уповноваженого (дозвіл від керівника Організації - у разі виникнення конфлікту інтересів в Уповноваженого, а в разі виникнення конфлікту інтересів у керівника Організації – дозвіл від Уповноваженого та засновників).

Безпосередній керівник працівника (керівник Організації), або Уповноважений, протягом двох робочих днів після отримання повідомлення про наявність у підлеглої йому особи реального чи потенційного конфлікту інтересів приймає рішення про спосіб врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомляє працівника, та вживає передбачені законом заходи для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Врегулювання конфлікту інтересів здійснюється шляхом здійснення одного з нижченаведених заходів:

1) усунення працівника від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті, в ході якого(яких) виникає конфлікт інтересів;

2) встановлення додаткового контролю за виконанням працівником відповідного завдання, вчиненням ним певних дій чи прийняття рішень;

3) обмеження у доступі працівника до певної інформації;

4) перегляду обсягу функціональних обов’язків працівника;

5) переведення працівника на іншу посаду (згідно з законодавством).

Працівники Організації можуть самостійно вжити заходів щодо врегулювання конфлікту інтересів шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу з наданням підтверджуючих документів керівнику чи Уповноваженому. Позбавлення приватного інтересу має виключати будь-яку можливість його приховування.

У разі неналежного повідомлення чи не повідомлення про конфлікт інтересів у встановленому цією Політикою порядку, працівник може бути притягнений до дисциплінарної відповідальності у вигляді догани чи звільнення.

5.7. Політична активність

Організація не здійснює пожертв політичним партіям, організаціям чи особам, залученим до політичної діяльності, відповідно до вимог Закону «Про запобігання корупції». Працівники Організації мають право на висловлення їх політичних поглядів та участь у політичних процесах. При цьому працівникам забороняється використовувати приміщення та обладнання Організації для поширення політичних поглядів чи пов’язувати такі погляди з Організацією.

5.8. Ділові стосунки

Організація очікує, що її партнери поділяють негативне ставлення Організації до корупції і правопорушень, пов'язаних з корупцією, та діють у відповідності з принципами, які закладені у законодавстві України. Ця вимога стосується всіх партнерів Організації (в тому числі, агентів, субпідрядників, постачальників та інших контрагентів). Якщо партнер не зможе забезпечити дотримання стандартів цієї Політики зі свого боку, це буде враховуватися при прийнятті рішення Організації щодо вступу у відповідні ділові стосунки.

Ділові партнери Організації обираються згідно із критеріями, які базуються на прозорості діяльності, конкурентності, якості товарів, робіт і послуг та надійності.

Організація забезпечує відкритість, справедливість та прозорість процедури вибору контрагентів.

Уповноважений проводить антикорупційну перевірку наявних або потенційних ділових партнерів Організації з метою оцінки наявності корупційних ризиків.

З метою підтримання найвищих стандартів ділової етики, Уповноважений повинен переконатися у тому, що:

- він отримав достатню інформацію про репутацію та ділову етику ділового партнера перед тим, як вступати з ними у ділові стосунки;

- процес залучення ділового партнера належним чином задокументований;

- діловий партнер повністю ознайомлений з Законом України «Про запобігання корупції» та з Політикою, та надав згоду дотримуватися вимог. У залежності від обставин та ступеню пов’язаного ризику, Уповноважений може вимагати надання діловим партнером доказів запровадження внутрішньої антикорупційної політики. Така політика повинна відповідати вимогам щодо неприпустимості корупції та правопорушень, пов'язаних з корупцією, закріплених у законодавстві, та повинна містити вимоги щодо проведення антикорупційної перевірки контрагентів перед укладенням ділових стосунків.

6. Призначення Уповноваженого, термін його повноважень

Уповноважений призначається з-поміж членів Організації, Загальними зборами Організації, на річний термін. Він виконує свої обов’язки до моменту призначення іншого Уповноваженого.

Уповноважений може бути переобраний на наступний термін.

7. Контроль за дотриманням та оцінка корупційних ризиків

Організація буде не рідше одного разу на рік проводити моніторинг дотримання вимог цієї Політики та формувати звіт за результатами проведення такого моніторингу.

Оцінка корупційних ризиків, запобігання таким ризикам, виявлення та усунення їх знаходяться у компетенції Уповноваженого.

За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Організації Уповноважений готує та підписує письмовий звіт.

Звіт повинен включати висновки щодо:

1) стану виконання заходів, визначених Політикою;

2) результатів впровадження заходів, визначених Політикою;

3) виявлених порушень вимог законодавства, Політики та вжитих для усунення таких порушень заходів;

4) кількості та результатів проведених перевірок та внутрішніх розслідувань;

5) фактів перешкоджання належному виконанню Уповноваженим своїх функцій, встановлення для нього необґрунтованих обмежень, випадків втручання у його діяльність з боку третіх осіб;

6) наявних пропозицій і рекомендацій.

На підставі звіту, за результатами зазначеного моніторингу Організація ухвалює рішення про ефективність заходів щодо запобігання і протидії корупції, передбачених Політикою, та про необхідність її перегляду, з метою запобігання порушенню вимог законодавства у майбутньому.


Президент ГО «Асоціація Ран, Хірургії, Загоєння» С. Є. Подпрятов